ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Karel Raab, s místem podnikání v Prostřední Bečva 571, IČO 71900152, DIČ CZ7905143829, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://shop.snowbaar.com/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET


1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží a editaci osobních údajů. Dále využívat výhody plynoucí z vytvoření uživatelského účtu v podobě věrnostního programu, přehledu svých objednávek, faktur nebo reklamací. Vytvoření uživatelského účtu není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Objednávat může kupující též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které je proti zneužití ze strany prodávajícího zašifrováno. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a zamezit zneužití přihlašovacích údajů.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá. V případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek nebo požádá o vymazání osobních údajů z databáze prodávajícího, neudělí či zruší souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

 - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 

 - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

 

 - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

9. Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Potvrzením objednávky prodávajícím se rozumí e-mail obsahující skladovou dostupnost zboží. Stornování objednávky je možné telefonicky nebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího.
 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

   - Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 3227224379/0800, vedený u České spořitelny (dále jen „účet prodávajícího“).

 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 6. a  bod 1. (bezhotovostní platba) obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby - číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY bod 6.), popřípadě předchozímu porušení podmínek (nevyzvednutí objednávky), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, případně zjednodušený daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


8. Daňový doklad,

- pro případ zasílání zboží se prodávající a kupující dohodly na zasílání daňových dokladů – faktur elektronickou poštou ve formátu Adobe Portable Dokument Format (PDF). Faktury budou zasílané z e-mailové adresy dodavatele: info(zav)snowbaar.com Kupující dostane fakturu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dodavatel zároveň už nebude posílat faktury v papírové formě. Faktura poslaná elektronickou poštou je plnohodnotným daňovým dokladem.

 

9. Pro stanovení kupní ceny je určující cena zboží v době provedení objednávky.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY bod 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info(zav)snowbaar.com

 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY bod 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

4. V případě odstoupení od smlouvy dle článku ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY bod 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.  Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Dále pokud kupující nepřevzal předchozí závazně objednané zboží.

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 30% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen poskytnout doručovateli součinnost s doručením a zboží při dodání převzít.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. V případě odmítnutí, nepřevzetí objednaného zboží je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou tímto jednáním formou storno poplatku, který bude splatný před zasláním další objednávky kupujícímu. 

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, dále také zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 

 - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající    nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

                                                               

 - se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 

 - věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

 - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

 

4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

 

5. Ustanovení článku PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ bod 4 se nepoužije,

 

 - u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

 - u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

 - vyplývá-li to z povahy věci.

 

6. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ bod 2, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího využitím emailu na adrese www.info(zav)snowbaar.com . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží popř. všechny vyžádané podklady. Prodávající bude písemně informovat o přijetí reklamace a následně o provedení opravy a délce jejího trvání.

 

10. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Email prodávajícího pro komunikaci v rámci řešení sporu: info(zav)snowbaar.com.

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info(zav)snowbaar.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Při ochraně osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, postupuje prodejce při zpracování s veškerou pečlivostí v souladu s následujícími právními předpisy, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679, případně v souladu s dalšími právními předpisy. Prodejce se stává Správcem uvedených osobních údajů.

2. Správce osobních údajů je provozovatel internetového obchodu https://shop.snowbaar.com/, Karel Raab, Prostřední Bečva 571.756 56, Prostřední Bečva, tel.: +420 773240788, mail: Info@snowbaar.com

3. Prodejce v okamžiku sjednání kupní smlouvy (podání objednávky) nebo dobrovolným vytvořením uživatelského účtu (registrace) získává ke zpracování osobní údaje kupujícího a to Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo, IČO, DIČ, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen tyto osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný kupující. Prodejce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

5. Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu platnosti uživatelského účtu. Minimálně však po dobu 2 let nutnou ke splnění závazků z kupní smlouvy počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Osobní údaje budou dále uloženy v rámci daňových dokladů dalších 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména s ohledem na požadavky zákona o DPH č. 235/2004. 

6. Správce se zavazuje, že neposkytne Osobní údaje třetím osobám. Výjimku tvoří partnerské společnosti (zpracovatelé osobních údajů) uvedené níže, realizující pro správce služby na základě smlouvy, související s plněním kupní smlouvy nebo zvýšením kvality služeb. Zpracovatelé osobních údajů budou nakládat s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem a jsou zabezpečeny proti zneužití nebo zcizení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Osobní údaje, nebo část údajů, jsou zpracovávány pro následující účely,

2. Realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo pro vedení uživatelského účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. 
   
3. Účel doručení zboží. Údaje jsou poskytnuty elektronicky partnerské přepravní společnosti. Zpracovávány jsou Osobní údaje v rozsahu Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo.
    
4. Účel splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.) Zpracovávány jsou Osobní údaje v rozsahu Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo.
    
5. Účel zachování integrity, udržitelnosti a aktualizace prodejních a účetních systémů prodejce. Údaje jsou zpřístupněny spravující partnerské IT společnosti. Zpracovávány jsou Osobní údaje v rozsahu Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo.

6. Zasílání dotazníků za účelem zvýšení kvality služeb. Zpracovávána je adresa pro doručování elektronické pošty a objednané zboží. Provozovateli portálu Heureka.cz jsou tyto údaje poskytovány elektronicky za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem u prodejce v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří zasílání neodmítli zatržením checkboxu před podáním objednávky nebo registrací. K zasílání dochází při každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je podmíněno zvláštním souhlasem kupujícího. Prodejce nebude bez souhlasu kupujícího tyto údaje portálu Heureka.cz předávat.

7. Účel marketingové propagace zboží a služeb prodejce. Zpracovávána je adresa pro doručování elektronické pošty. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je podmíněno zvláštním souhlasem kupujícího, který provede zatržením checkboxu před podáním objednávky nebo registrací. Prodejce nebude bez souhlasu kupujícího zasílat na adresu žádné reklamní sdělení.

8. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9. Správce údajů neposkytuje data subjektům mimo EU.

10. Pokud má kupující ve svém internetovém prohlížeči povoleny soubory cookies, správce využívá informace v cookies mimo jiné pro následující účely:

 - K analýzám uživatelského chování na webu prodejce, aby mohl průběžně vylepšovat, zdokonalovat a upravovat služby podle potřeb zákazníků
 - K analýzám výkonu některých prodejních, marketingových on-line kanálů
 - K personalizaci a lepšímu cílení obsahu on-line reklam i prostřednictvím jiných webových stránek

Každý internetový prohlížeč obsahuje nastavení použití souborů cookies. Většinou jsou tyto prohlížeče nastaveny pro automatický příjem cookies. Změnit se to samozřejmě dá. Nebo můžete toto nastavení upravit jen pro určitý typ cookies. Více informací o nastavení cookies Vašeho webového prohlížeče hledejte na internetu zadáním klíčových slov: cookies, prohlížeč, nastavení.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce,

 - Přístup ke svým osobním údajům
 - Opravu osobních údajů
 - Výmaz osobních údajů
 - Omezení zpracování osobních údajů
 - Právo na přenositelnost údajů

2. Kupující má právo požádat o výmaz osobních údajů, správce toto uskuteční, pokud tomu nebrání překážka v podobě nevypořádaných pohledávek, otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný prokazatelný zájem Správce.

3. Kupující podává žádost na výše uvedeného správce osobních údajů elektronicky na adresu: info@snowbaar.com nebo písemně na adresu Prostřední Bečva 571, 756 56. Správce má právo na prokázání totožnosti žadatele. Správce poskytne kupujícímu informace o přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

4. Kupující má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

4. Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: Karel Raab, Prostřední Bečva 571, 756 56, Prostřední Bečva , adresa elektronické pošty: info(zav)snowbaar.com, telefon +420 773240788, odpovědná osoba Karel Raab.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 13.11.2020 do vydání nového znění